Πτυχιακές-Διπλωματικές Εργασίες

“Η επένδυση στη γνώση αποδίδει το μεγαλύτερο κέρδος”

Το Syngramma προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένης υποστήριξης και επιμέλειας κάθε πτυχιακής μελέτης πάνω στο αντικείμενο της σχολής σας. Φροντίζουμε για την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών της διπλωματικής σας, είτε πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση  είτε πρόκειται για τον συνδυασμό βιβλιογραφικής ανασκόπησης και διεξαγωγή ποσοτικής ή ποιοτικής έρευνας.

Η εκπόνηση μιας καλής πτυχιακής εργασίας είναι η βάση για την μετέπειτα ακαδημαϊκή πορεία κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτριας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε επιτυχημένη διπλωματική εργασία βασίζεται σε μια εκτενή βιβλιογραφία, ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση όπως βιβλία, δημοσιεύσεις σε journal, ακαδημαϊκά άρθρα, μελέτες, έρευνες, κα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει και την διεξαγωγή κάποιας ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας. Κατά την διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, ο υπεύθυνος καθηγητής παρατηρεί και κάνει τα απαραίτητα σχόλια ώστε να γίνουν οι διορθώσεις για την τελική παράδοση της εργασίας. Στο Syngramma μέσα από συνεχή επικοινωνία με το άτομο που έχει αναλάβει την υποστήριξη σας, εργαζόμαστε με βάση τις κατευθύνσεις της κάθε πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας. 

Κάποιες από τις υπηρεσίες που θα εξασφαλίσεται σε εμάς σε τιμές ανταγωνιστικές είναι οι εξής:

  • Τμηματικές παραδόσεις
  • Συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση για την πορεία της πτυχιακής
  • Σύνταξη της ερευνητικής πρότασης
  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Συγκέντρωση βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξενόγλωσσης
  • Εκπόνηση θεωρητικού μέρους
  • Πραγματοποίηση ερευνητικού μέρους (ποσοτική ή ποιοτική έρευνα, εφόσον χρειαστεί)
  • Συστήματα παραπομπών Harvard και APA

Δεν πλαγιαρίζουμε. Δεν ενθαρρύνουμε την λογοκλοπή.

Στο Syngramma φροντίζουμε ώστε η πτυχιακή εργασία να είναι πρωτότυπη, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Ο κύκλος σπουδών κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτριας ολοκληρώνεται με επιτυχία.

elΕλληνικά